Jesteś w artykule: GSI

Zagrożenie sejsmiczne GSI Górnicza Skala Intensywności drgań

Górnicza Skala Intensywności Drgań GSIGZWKW-2012

 

Informacje wprowadzające

 

Skale intensywności drgań opisują efekty oddziaływania wstrząsów na środowisko pomierzch – obiekty budowlane , infrastrukturę techniczną oraz na ludzi. W przypadku wstrząsów indukowanych eksploatacją górniczą pozwalają ocenić potencjalne skutki bieżącej oraz projektowanej eksploatacji na powierzchnię. Warunkiem takiej oceny jest zastosowanie właściwie zweryfikowanej, specjalistycznej skali empiryczno-pomiarowej. Pierwsze prace nad Górniczą Skalą Intensywności Drgań (GSIGZWKW) dla wstrząsów z obszaru Górnego Śląska prowadzone były w Głównym Instytucie Górnictwa od roku 2006 i pozwoliły na sformułowanie tezy, że dobrą korelację oceny skutków drgań uzyskuje się przy wykorzystaniu parametru amplitudy prędkości drgań oraz dodatkowo czasu ich trwania. Parametrami wstrząsów niezbędnymi do oceny stopni intensywności drgań na powierzchni dla skali GSIGZWKW są:

 

1)     Maksymalna amplituda prędkości drgań poziomych PGVHmax, wyznaczona jako wypadkowa poziomego maksimum długości wektora. Odbiorniki drgań składowych poziomych: x i y leżą w jednej płaszczyźnie i są wzajemnie prostopadłe. Taka procedura obliczeniowa pozwala na uniezależnienie się od kierunkowości montażu odbiorników drgań.

 

2)     Czas trwania składowej poziomej prędkości drgań tHv .

Czas trwania drgań jest wyznaczany z całki sumy kwadratów składowych poziomych prędkości drgań. Czas trwania oznacza przedział czasu zawarty pomiędzy tymi momentami czasowymi, kiedy intensywność osiąga 5 % i 95 % swojej maksymalnej wartości.

 

Analiza rodzaju uszkodzeń i pomierzonych w tych miejscach parametrach drgań, dla kopalń Kompanii Węglowej S.A.,  pozwoliła na zweryfikowanie i zmodyfikowanie dotychczasowych granic stopni intensywności skali GSI-GZW-2008 i wyznaczenie dolnej granicy nowego, IV stopnia intensywności. Skala GSI-GZWKW-2012 jest skalą otwartą i kończy się na IV stopniu intensywności drgań. Pozwala na przybliżoną ocenę wpływu oddziaływania wstrząsów górniczych na budynki, w zakresie od drgań nieszkodliwych, przez drgania powodujące uszkodzenie elementów wykończeniowych, aż do wystąpienia uszkodzeń o charakterze konstrukcyjnym. Skala GSIGZWKW-2012 pozwala również na ocenę drgań na liniowe obiekty infrastruktury podziemnej oraz ocenę odczuwalności wstrząsów przez ludzi i poziomu uciążliwości użytkowania obiektów budowlanych. W trakcie opracowywania jak i weryfikacji skali, obserwacjami objęta była różnorodna zabudowa, charakterystyczna dla terenów GZW, w tym również obiekty o najsłabszych konstrukcjach i w złym stanie technicznym. W związku z powyższym wyznaczone granice stopni intensywności skali GSIGZWKW-2012 uwzględniają również szkodliwość oddziaływania wstrząsów górniczych na typowe obiekty budowlane o najsłabszych konstrukcjach i znajdujące się w złym stanie technicznym. Przekroczenie granicy stopnia szkodliwości oznacza, że opisane skutki mogą, ale nie muszą wystąpić.

W zależności od magnitudy lub energii sejsmicznej wstrząsów, odległości epicentralnej, głębokości ogniska , budowy warstw geologicznych podłoża w miejscu dokonywanej oceny  oraz w zależności od mechanizmu wstrząsów, obserwuje się zmienność intensywności ich oddziaływania na budynki oraz obiekty infrastruktury technicznej, nawet posadowione w tych samych odległościach od epicentrum wstrząsu.

Symbole  i  definicje

 

tHv

Czas trwania składowych poziomych prędkości drgań gruntu na sejsmogramie, wyznaczony pomiędzy tymi momentami czasowymi kiedy intensywność określona wzorem nr 3, osiąga 5 %  i  95 % swojej maksymalnej wartości.

tHa

Czas trwania składowych poziomych przyspieszenia drgań gruntu na akcelerogramie, wyznaczony pomiędzy tymi momentami czasowymi kiedy intensywność określona wzorem nr 6, osiąga 5 %  i  95 % swojej maksymalnej wartości.

tV

Całkowity czas trwania zapisu sygnału prędkościowego.

tA

Całkowity czas trwania zapisu sygnału przyspieszeniowego.

ax10 (t), ay10 (t)

Akcelerogram przyspieszenia drgań gruntu zarejestrowany na składowej poziomej x lub y, po filtracji w paśmie do 10Hz.

IV (tk), IA (tk)

Intensywność wyznaczona odpowiednio dla prędkości i przyspieszenia drgań gruntu.

Es

Energia sejsmiczna wstrząsu.

PGA

Amplituda pikowego przyspieszenia drgań.

PGAH10

Maksymalne przyspieszenie drgań poziomych w paśmie częstotliwości do 10 Hz, wyznaczone jako poziome maksimum długości wektora drgań gruntu.

PGV

Amplituda pikowej prędkości drgań.

PGVHmax

Maksymalna amplituda prędkości drgań poziomych, wyznaczona jako poziome maksimum długości wektora drgań gruntu.

PGVZ

Amplituda pikowej prędkości drgań składowej pionowej.

IHV (tk)

Znormalizowana intensywność dla rejestracji prędkości drgań gruntu.

IHA (tk)

Znormalizowana intensywność Ariasa dla rejestracji przyspieszenia drgań gruntu.

vx (t), vy (t)

Sejsmogram prędkości drgań gruntu zarejestrowany na składowej poziomej x lub y.

Vs

Prędkość rozchodzenia się sejsmicznej fali poprzecznej.

Wf

Amplifikacja drgań (współczynnik określający wzmocnienie lub tłumienie drgań przez nadkład geologiczny).

xo , yo , zo

Współrzędne hipocentrum wstrząsu.

Intensywność drgań

( I GSI-GZW )

Opis skutków drgań na podstawie obserwacji makrosejsmicznych w budynkach, w liniowych obiektach infrastruktury podziemnej oraz ocenę odczuwalności wstrząsów przez ludzi i poziomu uciążliwości użytkowania obiektów budowlanych. Intensywność drgań w skali GSIGZWKW-2012V oraz GSIGZWKW-2012A wyrażona jest w 5 stopniach.

Budynek

Budynki występujące w obszarze GZW (budynki o konstrukcji: tradycyjnej, murowej, szkieletowo-murowej, szkieletowej, wielkoblokowej, wielkopłytowej) – nie przekraczające 12-tu kondygnacji.

Budynek
o złym stanie technicznym

Budynek, w którym mogą występować:

§     przekroczenia wytrzymałości pojedynczych elementów nośnych, co oznacza pojawienie się pęknięć ścian, nadproży i stropów oraz połączeń elementów nośnych,

§     pęknięcia ścian o rozwartości przekraczającej 5 mm oraz lokalne zniszczenia fragmentów murów i innych pojedynczych elementów budynku,

§     obluzowania belek stropowych,

§     duże deformacje bryły budynku,

§     duże naturalne zużycie materiałów konstrukcyjnych, przejawiające się rozległą i zaawansowaną erozją murów ścian konstrukcyjnych budynku oraz rozległą i zaawansowaną korozją zbrojenia i betonu w żelbetowych elementach konstrukcyjnych budynku.

Elementy
konstrukcyjne budynku

Elementy ustroju nośnego budynku  – elementy konstrukcji przenoszące głównie obciążenia pionowe budynku.

Elementy ustroju usztywniającego budynku – elementy konstrukcji przenoszące głównie obciążenia poziome budynku.

Część elementów ustroju nośnego budynku jest jednocześnie elementami ustroju usztywniającego budynku.

Elementy
niekonstrukcyjne budynku

Elementy wypełniające budynku – elementy budowlane służące rozplanowaniu przestrzennemu budynku czyli niekonstrukcyjne ściany zewnętrzne (ściany osłonowe) i niekonstrukcyjne ściany wewnętrzne (ściany działowe) budynku,

Elementy wykończeniowe budynku – elementy budowlane służące polepszeniu wyglądu i komfortu użytkowania budynku, takie jak okładziny elewacyjne, tynki i gładzie ścienne i sufitowe, powłoki malarskie, wykładziny ścienne, sufitowe i podłogowe wykonane z płytek ceramicznych, wykładzin i innych okładzin, sufity podwieszane, stolarka okienna i drzwiowa oraz pokrycie dachowe,

Elementy wyposażeniowe budynku – czyli urządzenia i instalacje techniczne zainstalowane w budynku, w tym instalacje dźwigowe, instalacje poszczególnych mediów oraz elementy umożliwiające i wspomagające korzystanie z tych mediów.

Rysa,
zarysowanie

Uszkodzenie powierzchniowe o niewielkiej rozwartości.

Pęknięcie

Uszkodzenie o niewielkiej rozwartości na całą głębokość elementu (na wskroś).

Szczelina

Uszkodzenie o dużej rozwartości na całą głębokość elementu (na wskroś).

Liniowe obiekty
infrastruktury
podziemnej

Podziemne sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne lub inne (np. tunele).

Uciążliwość

Uciążliwość użytkowania obiektów budowlanych na terenie występowania wstrząsów górniczych według tabeli 2.

 

Poziomy uciążliwości użytkowania obiektów budowlanych

Uciążliwość

Zakłócenie normalnego użytkowania

Odczuwalność skutków eksploatacji przez ludzi

Naprawianie szkód

Nieodczuwalna

Praktycznie
nie występuje

Znikoma

Nie występują skutki wymagające usuwania

Mała

Nieistotne

Zauważalna

W ramach
okresowych remontów

Średnia

Utrudniają użytkowanie

Wzbudzająca
niekorzystne reakcje

Po zakończeniu eksploatacji lub w uzgodnieniu z użytkownikami

Duża

Mogą wystąpić przerwy w użytkowaniu

Dokuczliwa

Zachodzi potrzeba
bieżących interwencji

 

         Skala  GSIGZWKW2012

Niezbędnymi parametrami do przeprowadzenia oceny jest maksymalna wartość wypadkowej amplitudy prędkości drgań poziomych PGVHmax oraz wartość czasu trwania składowej poziomej drgań tHV.

Parametry te można wyznaczyć w oparciu o:

ð  rzeczywiste przebiegi drgań w miejscach rejestracji,

ð  wartości prognozowane dla projektowanej eksploatacji wyznaczone w oparciu o lokalne zależności (wzory) empiryczne.

Skala wyróżnia 5 stopni (rys. 1), dla których opisano wpływ oddziaływania wstrząsów górniczych w budynkach i liniowych obiektach infrastruktury podziemnej oraz intensywność odczuwania drgań przez ludzi i uciążliwość użytkowania obiektów budowlanych, w korelacji z parametrami drgań.

Skala GSIGZWKW-2012 odnosi się do budynków o dobrym i złym stanie technicznym
występujących w obszarze GZW (budynki o konstrukcji: tradycyjnej, murowej, szkieletowo-murowej, szkieletowej, wielkoblokowej, wielkopłytowej) – nie przekraczające 12-tu kondygnacji.

Stopnie intensywności według skali GSIGZWKW-2012

 

 

OPIS STOPNI INTENSYWNOŚCI SKALI GSIGZWKW—2012

 

 

Stopień  0      (słabo zauważalne)

 

Oddziaływanie drgań na budynki:

Budynki zarówno w dobrym stanie technicznym, jak również o dużym naturalnym
zużyciu i w złym stanie technicznym:

Ø drgania całkowicie nieszkodliwe dla wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz niekonstrukcyjnych budynków,

Ø drgania nie powodujące powiększania się uszkodzeń istniejących w budynkach.

Oddziaływanie drgań na liniowe obiekty infrastruktury podziemnej:

Drgania nieszkodliwe dla liniowych obiektów podziemnej infrastruktury technicznej.

Odczuwalność drgań przez ludzi:        Znikoma / słaba

Wstrząsy lokalizujące się w dolnej części stopnia 0 są praktycznie nieodczuwalne przez
ludzi. Wstrząsy lokalizujące się w górnej strefie stopnia 0 są słabo odczuwalne przez ludzi znajdujących się w budynkach. Parametry drgań od wstrząsów w budynkach są porównywalne z poziomem lokalnych drgań wywoływanym przez codzienną aktywność życiową (poruszanie się po mieszkaniu, zamykanie drzwi, wiercenie w ścianach itp.) a parametry drgań gruntu są porównywalne z poziomem drgań wywoływanych ruchem pojazdów. Dla silnych wstrząsów z dużej odległości epicentralnej, odczucia przypominają lekkie kołysanie w kierunku poziomym.

Uciążliwość: Nieodczuwalna

 

Stopień  I            (odczuwalne)

 

Oddziaływanie drgań na budynki:

Budynki o dobrym stanie technicznym:

Ø Drgania całkowicie nieszkodliwe dla wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz niekonstrukcyjnych budynków.

Budynki o dużym naturalnym zużyciu i w złym stanie technicznym:

Ø Drgania całkowicie nieszkodliwe dla wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Ø Drgania w górnym zakresie stopnia I, w pojedynczych przypadkach mogą powodować nieznaczne powiększanie się (przyrost), już istniejących w tych budynkach, uszkodzeń elementów niekonstrukcyjnych, tj.:

§    wydłużenie zarysowań i pęknięć,

§    odpadanie niewielkich fragmentów odspojonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

§    odspajanie słabo przyklejonych płytek ceramicznych.

Oddziaływanie drgań na liniowe obiekty infrastruktury podziemnej:

Drgania nieszkodliwe dla liniowych obiektów podziemnej infrastruktury technicznej.

Parametry drgań działających na te obiekty po zaistniałych wstrząsach są porównywalne
do parametrów drgań wywoływanych ruchem pojazdów mechanicznych w przypadku usytuowania takich obiektów pod jezdniami (drogami).

Odczuwalność drgań przez ludzi:        Zauważalna / silna

Drgania wywołane wstrząsami ze strefy epicentralnej (pod budynkiem) są odczuwalne w budynku jak uderzenie od spodu.

Mogą być odczuwalne drgania - podobne do wywoływanych przejeżdżającą ciężarówką. Drgania wywołane silnymi wstrząsami z dalszej odległości od budynku, wywołują lekkie kołysanie całego budynku.

Wstrząsy mogą być silnie odczuwalne, przez ludzi znajdujących się w czasie wstrząsu w budynkach na wyższych piętrach oraz średnio odczuwalne gdy wstrząs mieści się w dolnych wartościach stopnia I. Niektórzy ludzie budzą się jeśli wstrząs wystąpi w nocy.

Talerze i naczynia mogą drgać i brzęczeć. Wiszące przedmioty mogą zacząć się kołysać. Otwarte okna i drzwi mogą się same zamykać. W pojedynczych przypadkach mało stabilne drobne i lekkie przedmioty oraz ozdoby mogą się przewrócić (np.: smukłe figurki ustawione na półkach, wysokie - mało stabilne wazony itp.).

Niewielu ludzi znajdujących się na zewnątrz budynku odczuwa wstrząs.

Uciążliwość: .Mała

 

Stopień  II      (intensyfikacja istniejących uszkodzeń)

 

Oddziaływanie drgań na budynki:

Budynki o dobrym stanie technicznym:

Ø Drgania całkowicie nieszkodliwe dla wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz nieuszkodzonych elementów niekonstrukcyjnych budynków.

Ø Drgania (szczególnie w górnym zakresie stopnia II) w pojedynczych przypadkach mogą powodować nieznaczne powiększanie się (przyrost) już istniejących w budynkach uszkodzeń elementów niekonstrukcyjnych, tj.:

§    wydłużenie zarysowań i pęknięć,

§    odpadanie niewielkich fragmentów odspojonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

§    odspajanie słabo przyklejonych płytek ceramicznych,

§    odpadanie fragmentów uszkodzonych gzymsów oraz słabo umocowanych sterczyn,

§    intensywniejsze poluzowania cegieł kominów murowych,

§    intensywniejsze poluzowania dachówek do ich obsuwania się włącznie,

§    intensyfikację zarysowań na stykach elementów konstrukcyjnych (np. ściana-strop

          w budynkach prefabrykowanych), zwłaszcza wykonanych z różnych materiałów

         budowlanych,

§    intensyfikację zarysowań na stykach wadliwie wykonanych okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.

Budynki o dużym naturalnym zużyciu i w złym stanie technicznym:

Ø Drgania całkowicie nieszkodliwe dla wszystkich nieuszkodzonych
elementów konstrukcyjnych.

Ø Drgania mogące powodować dalszą intensyfikację istniejących uszkodzeń elementów niekonstrukcyjnych (rodzaj uszkodzeń, tak jak w przypadku nieznacznych powiększeń
istniejących uszkodzeń dla budynków o dobrym stanie technicznym).

Ø Drgania w górnym zakresie stopnia II, w pojedynczych przypadkach mogą powodować pierwsze (nowe) uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych budynków, tj.:

§    niewielkie zarysowania i/lub odspojenia tynków zewnętrznych i wewnętrznych,

§    niewielkie zarysowania w narożnikach ścian i w fasetach,

§    niewielkie zarysowania ścian wokół ościeżnic drzwi i okien,

§    niewielkie zarysowania na stykach elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza wykonanych

         z różnych materiałów budowlanych,

§    niewielkie zarysowania płytek ceramicznych,

§    pęknięcia i odpadanie fragmentów prawidłowo zamocowanych gzymsów i sterczyn,

§    niewielkie poluzowanie cegieł kominów murowanych,

§    poluzowania pojedynczych dachówek.

 

Ø Drgania w górnym zakresie stopnia II, mogą powodować zwiększenie (przyrost) istniejących uszkodzeń konstrukcyjnych, jak np.:

§    wydłużenie zarysowań i pęknięć ścian nośnych oraz nadproży,

§    wydłużenie zarysowań i pęknięć stropów,

nie zagrażających bezpieczeństwu użytkowania budynku.

 

Oddziaływanie drgań na liniowe obiekty infrastruktury podziemnej:

W pojedynczych przypadkach drgania mogą być szkodliwe dla liniowych obiektów podziemnej infrastruktury technicznej, szczególnie w starych instalacjach, w miejscu ich łączenia.

Odczuwalność drgań przez ludzi:        Silna / wzbudzająca niekorzystne reakcje

Odczuwa się drganie lub kołysanie całego budynku. W strefie epicentralnej odczuwa się silne uderzenie od spodu. Słyszalny jest efekt trzeszczenia ścian.

Wstrząsy mogą być silnie odczuwalne na powierzchni, zarówno w budynkach jak i na zewnątrz. Wielu ludzi budzi się jeśli wstrząs wystąpi w nocy. Talerze i zastawy szklane mogą drgać, brzęczeć a czasami się potłuc. Wiszące przedmioty silnie się kołyszą. Meble mogą drgać a czasami się przesuwać. Otwarte okna i drzwi mogą się same zamykać.

Uciążliwość:      Mała / średnia

 

Stopień  III          (uszkodzenia niekonstrukcyjne)

 

Oddziaływanie drgań na budynki:

Budynki o dobrym stanie technicznym:

Ø Drgania całkowicie nieszkodliwe dla wszystkich elementów konstrukcyjnych budynków.

Ø Drgania mogące powodować dalsze zwiększanie istniejących uszkodzeń elementów
niekonstrukcyjnych - opisane w II stopniu intensywności.

Ø Drgania mogące powodować pierwsze uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych, tj.:

§     zarysowania i/lub odspojenia tynków zewnętrznych i wewnętrznych,

§     zarysowania ścian działowych,

§     zarysowania w narożnikach ścian i fasetach,

§     zarysowania płytek ceramicznych,

§     zarysowania wokół ościeżnic drzwi i okien,

§     zarysowania na stykach elementów, zwłaszcza wykonanych z różnych materiałów

     budowlanych,

§     pęknięcia i odpadanie fragmentów prawidłowo zamocowanych gzymsów i innych ster-

    czyn,

§     poluzowanie cegieł kominów murowanych, w niektórych przypadkach ich pęknięcia

     i odpadanie tynków,

§     poluzowanie i obsuwanie pojedynczych dachówek.

Budynki o dużym naturalnym zużyciu i w złym stanie technicznym:

Ø Drgania mogące powodować rozległe zwiększenie istniejących uszkodzeń elementów niekonstrukcyjnych - opisane w II stopniu intensywności.

Ø Drgania mogące powodować duże uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych budynków, tj.:

§    rozległe zarysowania i wykruszenia tynków zewnętrznych i wewnętrznych,

§    duże zarysowania i pęknięcia w narożnikach ścian i w fasetach,

§    odspojenia i odpadanie większych fragmentów tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

§    pęknięcia i ubytki zaprawy na stykach elementów, zwłaszcza wykonanych z różnych

         materiałów budowlanych,

§    ciągłe obwodowe zarysowania wokół ościeżnic drzwi i okien,

§    liczne pęknięcia i odspojenia płytek ceramicznych,

§    pęknięcia i duże poluzowania cegieł kominów murowanych,

§    pęknięcia i poluzowania licznych dachówek, spadanie pojedynczych dachówek,

§    niewielkie zarysowania i pęknięcia murków ogniowych.

Ø    Drgania mogące powodować pierwsze uszkodzenia elementów konstrukcyjnych budynków, nie stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa budynków, tj.:

§     niewielkie zarysowania i pęknięcia ścian konstrukcyjnych,

§     niewielkie zarysowania i pęknięcia sufitów,

§     pierwsze ślady rozluźnienia cegieł nadproży ceglanych i obrysowania nadproży

     żelbetowych,

§     niewielkie zarysowania i pęknięcia filarków międzyokiennych.

Mogą wystąpić drobne szkody w mieniu: stłuczenie naczyń, szklanej zastawy, smukłych luźno stojących przedmiotów.

 

Oddziaływanie drgań na liniowe obiekty infrastruktury podziemnej

W pojedynczych przypadkach drgania mogą być szkodliwe dla liniowych obiektów podziemnej infrastruktury technicznej, szczególnie w starych instalacjach w miejscu ich łączenia.

Odczuwalność drgań przez ludzi:        Wzbudzająca niekorzystne reakcje / przestrach

W epicentrum wstrząsu drgania odczuwane są jak bardzo silne uderzenie w budynek od spodu. Ściany trzeszczą a meble mogą się przemieszczać lub kołysać. Na wyższych piętrach odczuwa się kołysanie, szczególnie silne przy dłuższych czasach trwania drgań.

Wstrząsy są silnie odczuwalne przez wszystkie osoby wewnątrz i na zewnątrz budynków. Drgania o tej intensywności budzą śpiących ludzi. Część osób doznaje uczucia strachu w czasie trwania drgań. Z otwartych naczyń może się wylewać płyn.

Uciążliwość:      Średnia

 

Stopień  IV         (uszkodzenia konstrukcyjne)

 

Oddziaływanie drgań na budynki:

Budynki o dobrym stanie technicznym:

Ø Drgania mogące powodować znaczne uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych
budynków, tj.:

§    rozległe zarysowania i wykruszenia tynków zewnętrznych i wewnętrznych,

§    duże zarysowania i pęknięcia w narożnikach ścian i w fasetach,

§    odspojenia i odpadanie większych fragmentów tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

§    pęknięcia i ubytki zaprawy na stykach elementów, zwłaszcza wykonanych z różnych

         materiałów budowlanych,

§    ciągłe obwodowe zarysowania wokół ościeżnic drzwi i okien,

§    liczne pęknięcia i odspojenia płytek ceramicznych,

§    pęknięcia i duże poluzowania cegieł kominów murowanych,

§    pęknięcia i poluzowania licznych dachówek, spadanie pojedynczych dachówek,

§    niewielkie zarysowania i pęknięcia murków ogniowych.

Ø    Drgania mogące powodować pierwsze uszkodzenia elementów konstrukcyjnych – ustroju nośnego lub usztywniającego budynków, nie zagrażające jednak stateczności całego ustroju nośnego budynku, tj.:

§     ukośne i pionowe zarysowania i pęknięcia ścian nośnych,

§     zarysowania i pęknięcia stropów,

§     zarysowania i pęknięcia samonośnych konstrukcji kominowych,

§     zarysowania lub pęknięcia ścian zewnętrznych na przedłużeniu otworów okiennych,

§     pierwsze rozluźnienia cegieł nadproży ceglanych i obrysowania nadproży żelbetowych,

§    niewielkie zarysowania i pęknięcia filarków międzyokiennych.

Budynki o dużym naturalnym zużyciu i w złym stanie technicznym:

Ø    Drgania mogące powodować zniszczenia elementów niekonstrukcyjnych budynków, tj.:

§    odspojenia i odpadanie dużych fragmentów tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz

         dużych powierzchni okładzin z płytek glazurowanych,

§    ścięcie i zniszczenie kominów murowanych,

§    rozległe uszkodzenia dachów z dachówek, spadanie licznych dachówek,

§     zawalenie fragmentów słabo zamocowanych ścian szczytowych.

Ø    Drgania mogące powodować relatywnie duże uszkodzenia konstrukcyjne – ustrojów
nośnych i usztywniających budynków, tj.:

§    pęknięcia najsilniej wytężonych przekrojów ścian nośnych,

§    duże rozluźnienia i wypadanie cegieł nadproży ceglanych oraz silne obrysowania

          i uszkodzenia nadproży żelbetowych,

§    pęknięcia konstrukcji stropów,

§    ścięcie filarków międzyokiennych,

§    pęknięcia całych, najsilniej wytężonych przekrojów ścian usztywniających.

Mogą powstawać  szkody  wewnątrz mieszkań w skutek gwałtownego przesuwania się lub rozbijania  ciężkich przedmiotów.

Oddziaływanie drgań na liniowe obiekty infrastruktury podziemnej

Drgania mogą być szkodliwe dla liniowych obiektów podziemnej infrastruktury technicznej, szczególnie w starych instalacjach w miejscu ich łączenia.

Odczuwalność drgań przez ludzi:        Przestrach / silna dokuczliwość

Wstrząsy są bardzo silnie odczuwalne przez wszystkie osoby wewnątrz i na zewnątrz budynków. Znaczna część osób jest przestraszona i wybiega na zewnątrz budynków. Niektóre osoby mogą tracić równowagę.

Uciążliwość:      Duża

 

 

 

 Informację przygotował

 

dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof.GIG

 

GSI Górnicza Skala Intensywności drgań: